1. Algemene Lesvoorwaarden

 2. 1. De momenten van het afnemen van eventuele Tussentijdsetoetsen en/of het Rijexamen (hierna onderzoek genoemd) worden bepaald door de lesresultaten, gedurende 3 achtereenvolgende lessen moeten deze minimaal een constante stap van 6 bereikt hebben. D.w.z. De kandidaat rijdt een parcours zonder één enkele aanwijzing van de instructeur (is gelijk aan stap 6: het doen zonder aanwijzingen).

 3. 2. De kandidaat is verplicht: met het door de rijschool overeengekomen lesschema, zoals bijvoorbeeld; het aantal te volgen rijlessen per week, en ook een lesadvies van de instructeur na te komen.

 4. 3. De kandidaat zal het met de rijschool overeengekomen lesschema niet zonder noodzaak en overleg met de rijschool onderbreken.

 5. 3a. In geval de kandidaat de rijopleiding wél onderbreekt en de rijopleiding niet binnen 8 weken na de laatste rijles heeft hervat, heeft de rijschool het recht de lesovereenkomst te ontbinden, er vindt dan géén restitutie van les- & onderzoeksgelden plaats.

 6. 3b. Dit artikel is ook van toepassing wanneer de rijopleiding gestaakt moet worden als gevolg van een verkeersovertreding en proces-verbaal, bijvoorbeeld: maar niet alleen, vanwege het besturen van een auto zonder rijbewijs.

 7. 4. De lesovereenkomst dient mede door een ouder/voogd ondertekend te worden wanneer de kandidaat nog geen 18 jaar is. Bij het bereiken van de 18-jarige leeftijd is alléén de kandidaat nog de juridische rechtspersoon.

 8. 5. Wanneer de kandidaat nalaat de rijschool bij het CBR te machtigen, geen Gezondheidsverklaring bij het CBR indient, geen theorie-examen aflegt, of het theorie-certificaat niet heeft of laat verlopen, zodat voor de kandidaat géén RiS Toets 3 en/of rijexamen gepland kan worden, kan de rijschool niet aansprakelijk gesteld worden voor de kosten van het noodzakelijk volgen van extra rijlessen.

 9. 6. De kandidaat dient bij een CBR-onderzoek naar de rijvaardigheid, het CBR oproepbericht, een geldig legitimatiebewijs, alsmede het RiS boek te kunnen overleggen.

 10. 7. Wanneer bij aanvang van het onderzoek de kandidaat niet over deze documenten blijkt te beschikken worden de kosten voor het examen doorberekend.

 11. 8. De kandidaat is verplicht alle aanwijzingen van de rijinstructeur tijdens de rijlessen op te volgen.

 12. 9. De kandidaat is verplicht het overeengekomen bedrag aan les- en inschrijvingsgeld/examenkosten etc. voor aanvang van de eerste les te voldoen. Wanneer dit (termijn)bedrag overgemaakt wordt dient dit de dag vóór de vervaldatum van de desbetreffende factuur op onze rekening bijgeschreven te staan. Blijft de leerling hiermee in gebreke, kan er geen rijles gereden worden, men is echter wel het lesgeld voor die les verschuldigd.

 13. 10. Wanneer de kandidaat rijles neemt d.m.v. losse rijlessen dient men voordat men start met rijlessen, als borg het bedrag van 3 rijlessen, in één keer te voldoen. Deze borgstelling wordt verrekend met de laatste lessen direct voorafgaand aan het rijexamen.

 14. 11. Indien men het rijbewijs behaald voordat alle lessen van het gekochte pakket gebruikt zijn zal het teveel terugbetaald worden. Daarbij worden de gegeven lessen opnieuw berekend naar het eerstvolgende kleinere pakket en de dan nog resterende lessen als losse lessen berekend. Het na deze nieuwe berekening nog openstaande bedrag wordt terugbetaald.

 15. 12. Ingeval van openstaande facturen dienen deze voor het afleggen van een onderzoek voldaan te zijn; anders kan er geen onderzoek plaatsvinden, tevens dient de kandidaat dan de examengelden te voldoen.

 16. 13. De kandidaat dient tijdens de rijlessen (B), CBR toetsen c.q.  rijexamen een geldig legitimatiebewijs bij zich te dragen.

 17. 14. Wanneer men het maximale aantal lessen van de lesovereenkomst (B) heeft uitgereden en men is niet tot stap 6 gekomen is het kopen van een aanvullend lespakket van 10 lessen één of meerdere malen mogelijk, de lesovereenkomst wordt hiermee dan automatisch verlengd. Voor deze aanvulling geldt artikel 9.

 18. 15. Men dient zich te houden aan de afgesproken datum, tijd en plaats voor de rijles (door de rijschool wordt een wachttijd van 15 minuten in acht genomen) en bij niet verschijnen op het afgesproken lesuur zonder tijdige afzegging (zie art. 15), de volledige lesprijs te voldoen; De rijschool behoudt zich het recht voor, de reeds afgesproken rijlessen c.q. onderzoeken te cancelen wanneer de kandidaat 2 achteréén volgende rijlessen niet verschijnt wanneer deze zich niet tijdig heeft afgemeld.

 19. 16. De kandidaat mag tot uiterlijk 48 uur van tevoren een rijles kosteloos cancelen. Cancelen binnen de periode van 48 tot 24 uur van tevoren betekent lesgeld verschuldigd van 30% van de losse lesprijs. Cancelen binnen 24 uur voor aanvang van de les betekent dat het volledige lesgeld verschuldigd is. Er kunnen echter géén rijlessen gecanceld worden wanneer een datum van onderzoek staat ingepland.

 20. 17. Afmelding wegens ziekte

 21. 17a. Bij ziekte mag een kandidaat (Cat.B.- RiS) gedurende de rijopleiding, zichzelf éénmaal zonder kosten afmelden, de afmelding is altijd telefonisch en niet per sms/app of e-mail, vóór 8:00 uur 's morgens op de dag dat de rijles ingepland staat. (bij te late afmelding is art.15 van toepassing). Wanneer de kandidaat hiermee in gebreke blijft of door herhaling niet langer geloofwaardig geacht wordt, zal de leerling verplicht zijn als schadeloosstelling de volledige lesprijs te voldoen.

 22. 17 b. Art. 17a is niet van toepassing voor een instructeur in opleiding en/of praktijkbegeleiding.

 23. 18. Wanneer de situatie (art. 17) zich voordoet, minimaal 24 uur voorafgaand aan een onderzoek door het CBR, zal de kandidaat alle kosten voor een nieuw onderzoek dienen te voldoen.

 24. 19. De kandidaat zelf is verantwoordelijk voor het maken van tijdige afspraken voor het volgen van de rijlessen.

 25. 20. Bij constatering van alcohol- c.q. drugsgebruik door de kandidaat voorafgaand aan de rijles, zal de rijles gestaakt worden! Men is wel het lesgeld voor die rijles verschuldigd!

 26. 21. De mobiele telefoon van de kandidaat dient tijdens de rijles en CBR-onderzoeken uitgeschakeld te zijn.

 27. 22. Het aantal genoten lesuren wordt bijgehouden op uw leskaart c.q. lesoverzicht. Uw RIS-praktijklesboek dient u iedere les bij u te hebben.

 28. 23. De rijschool kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor het verlopen van het theoriecertificaat van de kandidaat wanneer deze geen rijles neemt of ondanks het aantal rijlessen nog niet is toegekomen aan een CBR-onderzoek.

 29. 24. Wanneer door bijzondere omstandigheden van buitenaf, bijvoorbeeld maar niet alleen bij: slechte weersomstandigheden, ziekte instructeur, uitval door defect lesvoertuig, geen rijles gegeven kan worden, kan de rijschool niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele geleden kosten door de kandidaat. De rijles zal op een ander tijdstip worden gegeven.

 30. 25. Indien het CBR-, het CCV= of het BNOR- onderzoek wegens slechte weersomstandigheden op de afgesproken tijd geen doorgang laat vinden, kan de rijschool de kandidaat het lesgeld van één rijles in rekening brengen voor het opnieuw vastgestelde examen. Onder bepaalde winterse omstandigheden laat het CBR de beslissing aan de kandidaat of deze een RiS Toets c.q. een rijexamen wil afleggen, echter om verzekeringstechnische redenen is het advies van de instructeur aan de kandidaat bindend.

 31. 26. Aan de door de kandidaat ingevulde en ondertekende Eigen Verklaring kunnen rechten worden ontleend.

 32. 27. Over het totale of een deel van het cursusbedrag kan geen restitutie worden verleend tenzij er zeer dringende redenen zijn van medisch/psychische aard, die voor het tekenen van de lesovereenkomst niet bekend waren, met een door de kandidaat aantoonbaar schriftelijk bewijs. De eventuele gemaakte kosten voor het verkrijgen van een schriftelijk bewijs (Bijv. van een medicus etc.) zijn voor rekening van de kandidaat.

 33. 28. In het geval wanneer er wel restitutie verleend wordt vindt er een herberekening plaats als volgt: de gereden lessen uit de lesovereenkomst en eventueel aanvullingspakket(ten) worden als afzonderlijke rijlessen B gezien en berekend inclusief alle toets-& examenkosten en CBR-examengelden. Een verzoek hiertoe dient binnen 3 maanden na de laatst gereden rijles te worden ingediend.

 34. 29. Er wordt uitsluitend lesgegeven door een instructeur, die voldoet aan de bepalingen van de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen (WRM).

 35. 30. Autorijschool Hein kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het zoekraken, verloren gaan van eigendommen van de kandidaat tijdens en na afloop van een rijles of onderzoek als gevolg van inbraak, schade, of door welke oorzaak dan ook.

 36. 31. Alle bedragen zijn incl. BTW, behalve de CBR-examengelden en EV. Zie hiervoor de specificatie op de factuur.  Prijswijziging als gevolg van overheidsmaatregelen die gedurende de lesovereenkomst dwingend worden opgelegd en veranderde btw-percentages worden altijd doorberekend.